Uvjeti korištenja

onama-nas

Dobrodošli u web trgovinu Optike Anda!

Uživajte u našoj ponudi na web trgovini, upoznajte se s najnovijim trendovima i kolekcijama sunčanih naočala svjetskih brandova. Kupnja preko našeg webshopa je sigurna i jednostavna, bez mogućnosti zlouporabe Vaših podataka, što Vam pruža jedinstveno shopping iskustvo. Ukoliko imate pitanja, nejasnoća, upita i komentara, tu smo za Vas. Kontaktirajte nas na naš mail info@optika-anda.com , na koji ažurno odgovaramo.

OPĆI UVJETI

Uvjeti kupnje i prodaje proizvoda koji se izvode od strane tvrtke Servus d.o.o. Optika Anda, Vinkovačka 3, 21000 Split postavljeni su općim uvjetima web trgovine Optike Anda. Opći uvjeti poslovanja web trgovine Optike Anda napisani su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i međunarodnim kodeksom e-poslovanja. Uslužitelj (Optika Anda, Servus d.o.o.) i kupac (korisnik naše web trgovine) međusobne obaveze u kupnji preko web trgovine uređuju preko općih uvjeta.
Pojmovi u Općima uvjetima znače iduće:
• Optika Anda znači Servus d.o.o., sa sjedištem u Splitu, Vinkovačka 3, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta upisa MBS:0778931, OIB:69332057447
• Web stranica znači sve web, odnosno Internet stranice u vlasništvu Optike Anda.
• Webshop usluga je usluga koja omogućuje korisnicima kupnju proizvoda putem web stranica.
• Korisnik znači svaka fizička osobu sa prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koja pristupa web stranicama.
• Registrirani korisnik znači svaku poslovno sposobnu osobu, pravnu ili fizičku, koja se registrirala za korištenje webshop usluge na web stranicama sa prebivalištem odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu.
• Svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta prilikom pristupa web stranicama.

OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

Korisnik webstranice se obvezuje da neće koristiti web stranice ili distribuirati putem web stranica sadržaje koji protivni propisima te one koje povređuju tuđe interese I prava.
Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za osobne potrebe korisnika uz poštivanje autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.
Optika Anda se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja može nastati iz korištenja web stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja web stranica. Korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja web stranica te prihvaća koristiti sadržaj web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.
Optika Anda ima pravo promjene sadržaja web stranica, cijena svojih proizvoda, ukidanja web stranica, te ograničavanja pristupa web stranicama, sve bez najave te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
1. Prije pristupa određenim sadržajima korisnici će biti dužni navesti svoje osobne podatke. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da su korisnici pristali na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se određenim osobama Servus d.o.o. (OPTIKA ANDA) daje pravo da prikupljaju, koriste, obrađuju i prenose osobne podatke potrebne za pristup korisnika sadržajima istaknutim na web stranici.
1.2. Označavanjem odgovarajuće kućice na web stranicama smatra se da korisnik pristaje na prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica, uključujući, ali se ne ograničavajući na:

  • suglasnost da Servus d.o.o. može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga,
  • potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Servus d.o.o. na zadovoljstvo korisnika;

1.3. Servus d.o.o. će osobne podatke koristiti isključivo u vlastite marketinške svrhe i marketinške svrhe njegovih povezanih društva sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 103/2003, 118/2006 41/2008, 130/2011, u daljnjem tekstu: Zakon), te će obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga. Navedene podatke Servus d.o.o. može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite
interesa korisnika i samog Servus d.o.o., kao i sprječavanja eventualnih zlouporaba podataka, kao i davanje podataka drugim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha.

1.4. Servus d.o.o. će koristiti i čuvati osobne podatke samo koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon proteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.

1.5. Servus d.o.o. neće razotkriti osobne podatke trećim osobama, osim osobama iz njegove grupe trgovačkih društava.

1.6. Servus d.o.o. će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumne administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem može pristupiti samo ovlaštena osoba Servus d.o.o.

1.7. Servus d.o.o. će omogućiti korisnicima pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani putem info@optika-anda.com

1.8. Ukoliko korisnici imaju bilo kakvih pitanja vezano uz korištenje osobnih podataka, ispravak i ograničenja, mogu kontaktirati izravno Službenika za zaštitu osobnih podataka Servus d.o.o. na broj 021/343-016 ili putem info@optika-anda.com

1.9. Ukoliko korisnici zatraže brisanje njihovih osobnih podataka, Servus d.o.o. će takve podatke ukloniti.

1.10. Ako Servus d.o.o. ne postupi po zahtjevu korisnika u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva iz prethodnih stavaka, ili se u tom roku ne očituje, član može Agenciji za zaštitu osobnih podataka podnijeti prigovor

1.11. Prilikom navođenja osobnih podataka, korisnici jamče da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni, a o svakoj promjeni podataka dužni su obavijestiti Službenika za zaštitu osobnih podataka na info@optika-anda.com ili broj 021/343-016.

1.12. Servus d.o.o. se obvezuje da će u roku najkasnije 30 dana odgovoriti na upite ili pritužbe članova vezane za upotrebu, izmjene, dopune i brisanje osobnih podataka, dok prijedloge, pritužbe i/ili primjedbe članovi mogu slati na info@optika-anda.com ili se obratiti izravno službeniku za zaštitu osobnih podataka na broj 021/343-016.

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Korisnik prihvaća da je cjelokupan sadržaj web stranica isključivo vlasništvo Optike Anda ili njegovih ovlaštenika te da on kao takav, ima ograničenu dozvolu za korištenje sadržaja web stranice.

OSTALI UVJETI KORIŠTENJA

Na korištenje webshop usluge primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o elektroničkoj trgovini i ostalih zakona koji se odnose na pružanje i korištenje webshop usluge. Bez prethodne najave, Optika Anda ima pravo promijeniti ove Opće uvjete koje su korisnici dužni prije svakog korištenja web stranica provjeriti.

CIJENE

Sve cijene proizvoda su jasno naznačene I vidljive te kupac kupuje po cijeni iskazajnoj u vrijeme narudžbe na webshopu umanjenoj za eventualni naznačeni popust. Optike Anda imaju pravo mijenjati cijene na webshopu bez prethodne najave.