Uvjeti poslovanja.

SERVUS d.o.o.

Vinkovačka 3, 21000 Split

OIB: 69332057447

Trgovački sud u Splitu; MBS: 060092839

IBAN: HR0824070001500015669

Banka: Otp banka d.d.

Kontakt: [email protected] +385 (0)800 600603 ili putem obrasca za izravan kontakt na Mrežnom mjestu.
 
Primjenjivost

 Na ovom Mrežnom mjestu društvo SERVUS d.o.o. ("SE") pruža usluge informacijskog društva krajnjim korisnicima. Upotreba ovog Mrežnog mjesta od strane svih krajnjih korisnika uređuje se ovim Općim uvjetima i Politikom privatnosti i kolačića ("Uvjeti").
Ovi se Uvjeti primjenjuju na svaki posjet i svaku upotrebu ovog Mrežnog mjesta te na sve informacije, sadržaj i/ili usluge kojima je moguće pristupiti na ovom Mrežnom mjestu ili putem nje ("Informacije").
Uvjeti čine sastavni dio svih ugovornih odnosa koji budu sklopljeni između krajnjih korisnika i SE uslijed korištenja ovog Mrežnog mjesta i usluga koje se putem nje pružaju od strane SE. Krajnji korisnici pristaju na primjenu ovih Uvjeta prilikom svakog korištenja usluga koje se pružaju na ovom Mrežnom mjestu. Molimo vas da pažljivo proučite ove Uvjete i u njima sadržane odredbe, te ako je potrebno spremite kopiju za svoje potrebe.
Napominjemo da se ovi Uvjeti s vremenom mogu mijenjati. Te će izmjene stupiti na snagu odmah nakon objave izmijenjenih Uvjeta. Sve izmjene i/ili dopune bit će objavljene na ovom Mrežnom mjestu uz naznaku datuma zadnje promjene u njihovom zaglavlju, od kojeg će se datuma primjenjivati zadnja ažurirana inačica Uvjeta. Korisnicima savjetujemo redovitu provjeru Uvjeta zbog mogućih izmjena. Ako ne pristajete na odredbe Uvjeta, nemojte koristiti ovo Mrežno mjesto i usluge koje se putem njega pružaju. Korištenje Mrežnog mjesta od strane korisnika nakon obavijesti o izmjenama smatrat će se pristankom na objavljene izmjene. SE ovim putem isključuje svoju odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama uslijed propusta korisnika da se upoznaju s takvim izmjenama.
Svaka od ovih odredbi Uvjeta smatra se pojedinačnom odredbom i kao takva ima zasebno djelovanje. U slučaju da pojedina odredba ili odredbe ovih Uvjeta budu proglašene ništetnima, ništetnost tih odredbi neće utjecati na ostale odredbe Uvjeta i Uvjeti će ostati na snazi u preostalom dijelu.
Ovi su Uvjeti (kao i cjelokupni sadržaj na Mrežnom mjestu) dostupni samo na hrvatskom jeziku i za njih je mjerodavno hrvatsko pravo. Sve nejasnoće ili sporove koji mogu proizaći iz upotrebe Mrežnog mjesta ili su povezana s upotrebom Mrežnog mjesta SE i korisnici pokušat će riješiti sporazumno, mirnim putem. U slučaju nemogućnosti takvog rješavanja sporova, spor će rješavati sudovi u Republici Hrvatskoj. Posebna pravila o načinu rješavanja sporova primjenjuju se za krajnje korisnike koji se smatraju potrošačima, sukladno Uredbi (EU) br. 524/2013 od 21. svibnja 2013. o online rješavanju potrošačkih sporova sporove EU, koja uspostavlja ORS platformu kojoj možete pristupiti putem linka. Potrošač može pokrenuti postupak za rješavanje sporova protiv trgovaca pred tijelom za alternativno rješavanje potrošačkih sporova u skladu s propisom kojim se uređuje alternativno rješavanje potrošačkih sporova.

Prava i obveze korisnika

Krajnji korisnici isključivo su odgovorni za svoje korištenje Mrežnog mjesta, kao i za zaštitu povjerljivosti zaporki i drugih korisničkih podataka za pristup Mrežnom mjestu. Krajnji korisnici su isključivo odgovorni za osiguravanje opreme kojom pristupaju Mrežnom mjestu.
Prihvaćanjem ovih Uvjeta korisnici izjavljuju da svojim radnjama i/ili svojim korištenjem Mrežnog mjesta neće ograničavati ili onemogućavati druge korisnike u njegovu korištenju te da neće postupati na način protivan pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Ovo se osobito odnosi na korištenje Mrežnog mjesta na način koji bi štetio SE i/ili predstavljao narušavanje prava trećih osoba. Ako korisnik postupi na takav način, SE zadržava pravo krajnjem korisniku ograničiti ili ukinuti pristup Mrežnom mjestu, a krajnji korisnik se obvezuje obeštetiti SE i njegove zastupnike ili povezana društva. U svrhu utvrđivanja postupanja s ovom obavezom, SE može nadzirati sadržaj na Mrežnom mjestu te s Mrežnog mjesta ukloniti sadržaj za kojeg bude smatrao da je suprotan Uvjetima ili pozitivnim propisima RH. No, SE nije odgovoran krajnjim korisnicima za ponašanje drugim korisnika na Mrežnom mjestu ni za sadržaj koji na taj način bude postavljen na Mrežnom mjestu. Krajnji korisnici upoznati su s mogućnošću da u tijeku rada ovog Mrežnog mjesta dođe do nedostupnosti sadržaja i/ili usluga koje se putem njega pružaju. Takva nedostupnost može biti prouzročena raznim događajima koji su izvan kontrole SE, uslijed koje činjenice SE ne može odgovarati za bilo kakva oštećenja, gubitke ili štetu koja krajnjim korisnicima nastane uslijed takvih događaja. SE, kao niti njegovi zastupnici ili povezana društva, neće biti odgovorni za štetu koja korisnicima i/ili trećim osobama može nastati kao posljedica korištenja ili kao posljedica nemogućnosti korištenja Mrežnog mjesta. Mrežno mjesto može sadržavati i sadržaj trećih strana, kojeg SE ne kontrolira, ne jamči za njegovu potpunost, točnost ili istinitost, niti je za njega odgovoran.

Intelektualno vlasništvo

Ovo Mrežno mjesto kao i njegov sadržaj mogu biti zaštićeni odgovarajućim pravima intelektualnog vlasništva, kao što su, primjerice, autorsko pravo, pravo žiga (tj. registriranog znaka, odnosno tzv. robne marke), pravo industrijskog dizajna i drugo. Korištenje sadržaja dostupnih na Mrežnom mjestu, kao što su, primjerice, tekstovi, fotografije, slike, crteži, logotipi, audio i/ili video snimke, aplikacije i eventualni drugi računalni programi, zaštićeni nazivi proizvoda i drugo („Materijali“) dopušteno je samo u osobne nekomercijalne svrhe i samo na način kako je to predviđeno s obzirom na narav, predmet i namjenu ovog Mrežnog mjesta. Zabranjeno je reproduciranje (odnosno, umnožavanje, kopiranje, preuzimanje i slično), distribuiranje (primjerice, prodaja, dijeljenje, odnosno razmjena, iznajmljivanje i slično), priopćavanje javnosti (primjerice, objavljivanjem na drugim internetskim stranicama ili društvenim mrežama ili na drugi način) ili prerada (odnosno mijenjanje, prilagođavanje i slično) materijala bez prethodnog pisanog dopuštenja SE -a. Kršenje ove zabrane može imati za posljedicu povredu prava intelektualnog vlasništva a što povlači za sobom, između ostaloga, odgovornost za štetu i/ili za prekršaj ili kazneno djelo.

Odgovornost za materijalne nedostatke

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, na odnose između potrošača (krajnjeg korisnika) i trgovca u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu se primjenjuju odredbe Zakona o obveznopravnim odnosima o odgovornosti za materijalne nedostatke.

Ako se materijalni nedostatak na robi pojavi u roku od godine dana od dana prijelaza rizika na potrošača, a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja predujmljuje trgovac, a konačno ih snosi trgovac ili potrošač, ovisno o rezultatu vještačenja.

Potrošač je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka bez odgađanja a najkasnije u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak. SE kao prodavatelj ne odgovara za materijalni nedostatak prodane stvari koji se pokaže nakon proteka dvije godine od prodaje stvari.

Zaštita osobnih podataka

SE obrađuje osobne podatke krajnjih korisnika ovog Mrežnog mjesta, u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te Pravilima o privatnosti i Pravilima o kolačićima. Molimo, obavezno pročitajte navedena Pravila kako biste se upoznali s načinom obrade vaših osobnih podataka u vezi s korištenjem ovog Mrežnog mjesta, uključujući posebice odredbe o kolačićima, kao i općenito, informacije o pravnim osnovama i svrhama obrade osobnih podataka korisnika, kategorijama osobnih podataka koje obrađujemo, njihovim primateljima, o rokovima njihova čuvanja, tehničkim i organizacijskim mjerama zaštitite osobnih podataka te pravima koja imate u vezi s obradom vaših osobnih podataka.

Usluge kupoprodaje i narudžbe dostupnih proizvoda

Ovim Uvjetima uređuje se i postupak sklapanja ugovora između krajnjeg korisnika i SE, za kupoprodaju i isporuku proizvoda dostupnih na Mrežnom mjestu. Korisnike se savjetuje da pomno prouče ovaj dio Uvjeta prije korištenja usluga kupoprodaje i naručivanja dostupnih proizvoda, a osobito prije sklapanja ugovora s SE, jer se u njemu nalaze važne informacije za korisnike. Niže su detaljno navedeni različiti stupnjevi koji slijede u postupku kupoprodaje i narudžbe dostupnih proizvoda, sadržaj ugovornog odnosa koji će temeljem takve narudžbe biti sklopljen između korisnika i druge važne informacije, sve sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača o sklapanju ugovora na daljinu. SE napominje korisnicima da Uvjeti čine sastavni dio ugovora koji će biti sklopljen između njih i SE, te da se Uvjeti nude i ugovor sklapa samo na hrvatskom jeziku.

Cijene proizvoda, dostupnost, načini plaćanja

Cijene izražene u dijelu Mrežnog mjesta na kojem je omogućena prodaja proizvoda predstavljaju konačne cijene dostupnih proizvoda. Sve su cijene izražene u eurima (€) i u njih je uključen porez na dodanu vrijednost (PDV). Kupoprodaja i dostava dostupnih proizvoda vrše se temeljem cijena izraženih i obračunatih na dan narudžbe, bez obzira na datum dostave.
Dostupnost proizvoda u dijelu Mrežnog mjesta na kojem je omogućena prodaja proizvoda ovisi o brojnim faktorima. SE će poduzeti odgovarajuće napore da osigura dostupnost svih proizvoda, no to u svakom trenutku neće biti moguće. Prilikom narudžbe svakog od proizvoda, na Mrežnom mjestu biti će naznačena sva primjenjiva ograničenja u dostupnosti. Slike proizvoda na Mrežnom mjestu samo su ilustrativne, te proizvod koji će biti isporučen ne mora u potpunosti odgovarati slici proizvoda u trenutku narudžbe.
SE zadržava mogućnost primjene posebnih cijena u odnosu na pojedine kategorije i/ili količine proizvoda, pojedine kategorije korisnika ili posebnih cijena koje će korisnicima biti dostupne na drugi način. U slučaju primjene posebnih cijena, radi ograničenja u dostupnosti određenih proizvoda, akcija ili popusta, u dijelu Mrežnog mjesta na kojem je omogućena prodaja proizvoda bit će naznačene takve posebne cijene koje će biti primjenjive u tijeku trajanja posebnih uvjeta dostupnosti, akcija ili popusta. U takvom će slučaju korisnicima uz posebnu cijenu biti naznačeno i razdoblje trajanja posebne cijene, ali i izvorna cijena u svrhu omogućavanja usporedbe.

Naručene proizvode kupac može platiti kreditnom karticom ili pouzećem.

Unatoč svakodnevnim naporima da osiguramo najažurnije i najtočnije podatke, može se dogoditi da je podatak o cijeni pogrešan. U tom slučaju, ali i u slučaju da se cijena artikla promijeni tijekom obrade narudžbe, optika-anda.com će omogućiti kupcu odustajanje od kupnje.

Proces upisivanja cijene na web stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške, budući da se ne radi o automatskom unosu. Takve situacije su izvanredne i za njih se pružatelj usluge unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca. Zadržavamo pravo na storniranje narudžbe s pogrešnom cijenom.

Plaćanje pouzećem

Plaćanje iznosa narudžbe vrši se djelatniku kurirske službe u gotovini prilikom preuzimanja pošiljke s naručenim proizvodima. Iznos narudžbe koji se može platiti pouzećem je do 400,00 €. Za sve narudžbe preko 400,00 € plaćanje se može izvršiti isključivo putem kreditnih kartica.

Plaćanje kreditnim karticama

Plaćanje izravno putem interneta, korištenjem Monri Payment sustava za plaćanje kreditnim karticama:

 • jednokratno
 • do 6 rata (minimalni iznos rate je 20,00 €); ZABA (Mastercard, Maestro, Visa), ERSTE (Mastercard, Maestro, Visa)
 • do 12 rata (minimalni iznos rate je 20,00 €); PBZ (Maestro, Visa, Visa Premium), OTP (Mastercard, Maestro, Visa), Diners, JCB, Discover

Ako je odabran način plaćanja kreditnom karticom, nakon potvrđene narudžbe i potvrde, potrebno je unijeti podatke:

 • Brand kartice (odaberite brand kreditne kartice; Visa, Mastercard)
 • Broj kartice (upišite broj kreditne kartice)
 • Ime vlasnika (upišite podatke vlasnika kartice)
 • Vrijedi do – mjesec/godina
 • Kontrolni broj (CVV broj).

Sigurnost plaćanja kreditnim karticama

Tajnost podataka je zaštićena i osigurana uporabom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa. Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog uređaja i WebPay servisa, te obratno. WebPay servis i financijske ustanove razmjenjuju podatke uporabom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautoriziranog pristupa. Monri Payment Gateway je certificiran prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i Mastercard pravilima. Trgovac ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama.

Zaštita i prikupljanju osobnih podataka

Servus d.o.o. se obvezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Virtualno ogledalo i fotografije na web stranici

Web stranica optika-anda.com virtualnim ogledalom (virtual mirror) omogućuje 3D isprobavanje naočala preko kamere računala, pametnog telefona ili tableta. Korištenje virtualnog ogledala je dobrovoljno i služi za pružanje što bolje usluge strankama. Video materijal se ne pohranjuje na serverima, pohranjuju se samo kolačići naočala koje su izabrane za isprobavanje. Virtualno ogledalo služi samo kao pomoć prilikom izbora naočala i nije pravo mjerilo jer se veličina naočala i lica razlikuje od osobe do osobe. Servus d.o.o. ne snosi odgovornost za pogrešan izbor naočala temeljem izbora preko virtualnog ogledala.

Nijanse naočala se mogu razlikovati od boje, odnosno nijanse na slikama prikazanim na web stranici. Do razlika dolazi zbog različitih kutova svjetlosti prilikom slikanja.

Akcije

Servus d.o.o. će periodično, po svojoj odluci, nuditi određene popuste, odnosno akcije. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, visina popusta i sl. Nakon isteka akcije, tvrtka Servus d.o.o. neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

Akcije i popusti se međusobno ne zbrajaju i isključuju se. Možete koristiti samo jedan kod za popust.

Popusti se ne odnose na proizvode koji su već sniženi.

Pravila programa vjernosti

Učlanjenjem u Optika Anda Loyalty program svakom ostvarenom kupovinom skupljate bodove na svojoj Anda Loyalty kartici. Za svakih potrošenih 3,00€ na karticu dobivate po jedan bod. Što više bodova sakupite, to ulazite u viši razred popusta i to prema sljedećem principu:

•100 do 249 bodova – “SILVER” – 15% popusta
•250 do 499 bodova – “SILVER PLUS” – 20% popusta
•više od 500 bodova – “GOLD” – 25% popusta

Dodatne pogodnosti:

 • Za bilo koju kupnju iznad MPC 400,00 € ili više kupci ostvaruju pravo popusta od 15% te time odmah ulaze u razred Silver
 • Za bilo koju kupnju iznad MPC 1000,00 € ili više, kupci ostvaruju pravo popusta od 20% te time odmah ulaze u razred Silver Plus
 • Za bilo koju kupnju iznad MPC 2000,00 € ili više, kupci ostvaruju pravo popusta od 25% te time odmah ulaze u razred Gold.

*Ovo pravilo vrijedi za prvu kupnju u fizičkim poslovnicama prilikom učlanjenja u Loyalty program te za sve ostale kupnje postojećih Loyalty članova.

*Na Mrežnom mjestu popust od 15% ostvarujete nakon prikupljenih 100 bodova.

Loyalty popust se ne zbraja s trenutnim popustima i akcijama, obračunava se uvijek veći popust.
Rok trajanja sakupljenih bodova je 24 mjeseca.

Dostava

U tijeku procesa narudžbe, korisnik je dužan naznačiti adresu na koju će mu se kupljeni proizvodi dostaviti, sukladno izborniku u procesu kupovine. Kad narudžba bude zaprimljena od strane SE i pripremljena za isporuku, korisnici će o tome dobiti obavijest na naznačenu e-mail adresu.
SE osigurava dostavu u Hrvatskoj. Za dostavu paketa SE koristi usluge DPD-a. Cijena dostave je 3,99 € na području cijele HR, uključujući i otoke. Za sve narudžbe iznad 70,00 € dostava je besplatna, kao i troškovi povrata unutar 14 dana. Proizvodi moraju biti adekvatno pakirani za prijevoz robe, pod adekvatnim pakiranjem pošiljke podrazumijeva se stavljanje sadržaja pošiljke u odgovarajuću ambalažu (omot, kutiju i sl.) zbog sprječavanja oštećenja ili umanjenja njenog sadržaja ili sadržaja drugih pošiljaka za vrijeme prijevoza.
Kupljeni proizvodi dostavljaju se korisniku na adresu koju je naznačio u procesu kupovine. Narudžbu mogu preuzeti ili izravno korisnik ili neki od članova njegovog kućanstva, u kojem je slučaju korisnik to dužan naznačiti prilikom narudžbe. U okolnostima ograničenja kretanja uslijed zdravstvenih mjera poduzetih radi sprječavanja širenja zaraze (kao, primjerice, u slučaju COVID-19 pandemije), dostava će se vršiti u skladu s tim mjerama ograničenja, beskontaktno. U slučaju nemogućnosti dostave korisnik će o tome biti posebno obavješten.

Postupak procesa kupoprodaje dostupnih proizvoda na Mrežnom mjestu

Nakon što je odabran željeni proizvod i željena količina, možete se bez ikakve obveze dodati u košaricu klikom na gumb „Dodaj”. Uvijek bez ikakve obveze može se pregledati sadržaj košarice klikom na košaricu, te promijeniti broj proizvoda ili ih ukloniti iz košarice. Za kupnju dodanih proizvoda iz košarice, potrebno je kliknuti „Na blagajnu”. Potrebno je unijeti zatražene podatke, odabrati način plaćanja i potvrditi naznačene podatke. Postupak naručivanja može se prekinuti u svakom trenutku ili ga dovršiti klikom na gumb „Na blagajnu”. U svakom trenutku tijekom naručivanja može se ispraviti i/ili izmijeniti podatke prije nego se narudžba pošalje, odnosno prije klika na gumb „Potvrdi narudžbu“. Prije potvrđivanja narudžbu je potrebno pažljivo pregledajte prije klika na gumb „Potvrdi narudžbu”, jer izmjena ili ispravljanje narudžbe nije moguće nakon slanja.
Po dovršetku procesa kupovine na Mrežnom mjestu, korisnik će na e-mail adresu koju je naznačio bez odgode dobiti automatski generiranu e-mail poruku u kojoj će biti naznačena potvrda narudžbe. U tom trenutku vaša je narudžba postala konačna s podacima kakve ste zaprimili u automatski generiranoj e-mail poruci te je sklopljen ugovor o kupoprodaji s trenutačnom obvezom između vas i SE, s ograničenim trajanjem do isporuke naručenih proizvoda. Riječ je o automatskoj poruci koja se generira po dovršetku postupka kupovine i koja sadrži sve podatke u skladu s odgovarajućim propisima, osobito korisnikove podatke, naručene artikle, njihove cijene i podatke o dostavi. U slučaju da po dovršetku kupovine niste dobili ovakvu e-mail poruku, provjerite jeste li unijeli ispravnu e-mail adresu i funkcionira li ona ispravno (je li mailbox pun, nalazi li se e-mail poruka u spam folderu, itd.). U slučaju da je e-mail adresa ispravno unesena i funkcionira na uobičajeni način, korisnik treba provjeriti je li dovršen postupak kupovine. Ako je potrebno, nakon proteka određene količine vremena, korisnik treba ponoviti postupak kupovine.

Primjer uvjeta za prodaju roba i usluga - RH

Ovim se uvjetima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacija proizvoda koji su ponuđeni na ovim stranicama. www.optika-anda.com  Internet stranice mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema sljedećim uvjetima i pravilima. Prodavatelj je Servus d.o.o., a kupac je posjetitelj ovih stranica koji popuni elektronsku narudžbu, pošalje je prodavatelju te izvrši plaćanje putem kreditnih kartica ili pouzećem

Način korištenja Mrežnog mjesta: mogućnost registracije i kupnja u statusu „Posjetitelja“

Korisnici su ovlašteni koristiti Mrežno mjesto bez posebne registracije. Ako se takvi korisnici odluče na kupovinu, mogu kupovati u statusu „Posjetitelja“ te će morati unijeti samo one podatke koji su nužni za dovršetak procesa prodaje i dostave dostupnih proizvoda.
Korisnici koji se žele registrirati na Mrežnom mjestu mogu to učiniti u dijelu Mrežnog mjesta označenog kao „Registracija“. U postupku registracije korisnici će unijeti svoje podatke i dobiti korisničko ime jednako svojoj e-mail adresi, koje će moći koristiti u svrhu budućih posjeta Mrežnom mjestu i budućih kupnji. Registracija je moguća i u tijeku postupka kupovine, za korisnike koji u statusu „Posjetitelja“ već unesu svoje podatke u svrhu dovršetka postupka kupovine. Korisnicima će na raspolaganju biti opcija da se, označavanjem za to određenog polja, registriraju automatski na način da sustav Mrežnog mjesta zapamti podatke koje su unijeli u postupku kupovine kao njihove podatke za registraciju.
Korisnici su, bez obzira na metodu koju su koristili prilikom registracije, u svakom trenutku ovlašteni na odgovarajući način izmijeniti svoje korisničke podatke. SE će korisnicima i u procesu registracije i u procesu kupovine osigurati tehnička sredstva za prepoznavanje i ispravljanje pogrešnog unosa podataka. No, korisnici su dužni prilikom unosa svojih podataka u svrhu registracije, ili u svrhu kupovine na Mrežnom mjestu, provjeriti ispravnost i točnost unesenih podataka. Unesene podatke SE će smatrati relevantnima i temeljem navedenih će ispunjavati svoje obveze iz ovih Uvjeta.
Prilikom registracije na Mrežnom mjestu, SE će korisnicima uputiti upit pristaju li da ih se na e-mail adresu koju su naznačili obavještava o posebnim uvjetima prodaje, akcijama i popustima primjenjivima na Mrežnom mjestu. U slučaju da korisnik pristane i dok korisnik ne povuče pristanak (na što je ovlašten u svakom trenutku), njegova će se e-mail adresa koristiti za slanje komercijalnih priopćenja od strane SE. Sve takve e-mail poruke koje korisnik primi bit će jasno označene kao komercijalna priopćenja, uz jasne podatke o SE kao pošiljatelju i načinima na koji se korisnik može odjaviti kako više ne bi primao takve e-mail poruke.

Reklamacije

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/14.), korisnik ima pravo na prigovor potrošača ili reklamaciju za proizvode kupljene putem webshopa optika-anda.com u zakonskom roku.
Naručeni artikli bit će složeni na uobičajeni način, kako bi se minimizirao rizik da se proizvodi oštete prilikom prijevoza ili dostave. Rizik slučajnog oštećenja ili gubitka prelazi na korisnika po primitku proizvoda. Korisnik je dužan prilikom preuzimanja pregledati pošiljku, a eventualna vidljiva oštećenja i/ili nedostatke odmah prijaviti te, u slučaju da je riječ o vidljivim nedostatcima, odbiti primiti oštećenu pošiljku/ pošiljku s nedostatcima. U slučaju da korisnik po zaprimanju naručenih proizvoda utvrdi da nije zaprimio odgovarajuću narudžbu (pojedini artikli nedostaju, nisu u odgovarajućem stanju, dostavljeni su pogrešni artikli, itd.), dužan je o tome neodložno obavijestiti SE na adresu: [email protected], broj telefona +385 (0)800 600 603 ili putem obrasca za izravni kontakt ovdje. Kako bi SE mogao u što kraćem roku obraditi prigovor korisnika, korisnici se mole da dostave potpune informacije o narudžbi i konkretnim prigovorima u odnosu na istu. SE će na prigovor odgovoriti unutar Zakonom propisanog roka od 15 dana. Ovisno o prirodi nedostatka, SE će poduzeti odgovarajuće korake kako bi se korisniku dostavili odgovarajući proizvodi, odnosno da bi se otklonili nedostatci. Ako to nije moguće, SE će korisniku vratiti sredstva za kupljene proizvode. U slučaju materijalnih nedostatka, na odnose korisnika i SE primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima o odgovornosti za materijalne nedostatke.
U slučaju drugih upita, prigovora ili zahtjeva za pojašnjenjem vezanih uz Mrežno mjesto i usluge koje se na njemu pružaju, obratite nam se na [email protected] +385 (0)800 600 603 ili putem obrasca za izravan kontakt na Mrežnom mjestu.

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Korisnik koji je potrošač sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana. Rok započinje teći od dana kada su korisniku ili trećoj osobi određenoj od strane korisnika, naručeni proizvodi predani u posjed.
Korisnik je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti SE o svojoj odluci da raskine ugovor putem obrasca za jednostrani raskid ugovora (dostupnog na ovom linku) ili ili registracijom povrata na svojem  korisničkom računu. Obrazac ili drugu nedvosmislenu izjavu korisnik je dužan poslati SE putem e-maila ili poštom na adresu Vinkovačka 3, 21000, Split. Standardni Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na kraju ovog dokumenta. SE će mu dostaviti potvrdu o primitku navedene izjave.
Iskoristi li korisnik svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, nijedna strana neće biti dužna ispuniti svoje obveze iz ugovora sklopljenog na daljinu, već je svaka strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.
Iskoristi li korisnik svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, SE mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 radnih dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci korisnika da raskida ugovor, vratiti korisniku sve što je ovaj platio na temelju ugovora. SE nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat korisnikova izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio SE. SE mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu naručeni proizvodi budu vraćeni, odnosno, nakon što mu korisnik dostavi dokaz da je naručene proizvode poslao natrag SE, ako bi o tome SE bio obaviješten prije primitka naručenih proizvoda. Osim ako je SE ponudio da proizvode koje potrošač vraća sam preuzme, korisnik mora izvršiti povrat proizvoda bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio SE o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka četrnaestodnevnog roka poslao proizvode ili ih predao SE, odnosno osobi koju je SE ovlastio da primi proizvode. Korisnik mora snositi samo izravne troškove povrata proizvoda, osim ako je SE pristao snositi te troškove ili ako je SE propustio obavijestiti korisnika o tome da je dužan snositi te troškove. Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodima, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda. SE će izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja, osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako su predmet ugovora bili lako pokvarljivi proizvodi ili proizvodi kojima brzo istječe rok uporabe. Dodatne informacije vezane uz pravo korisnika na jednostrani raskid ugovora moguće je pronaći u Zakonu o zaštiti potrošača.

Trošak dostave povrata proizvoda snosi SE. U roku od 15 dana nakon što smo zaprimili proizvod  iznos će biti uplaćen na vaš IBAN. Ako je plaćanje bilo kartično, ukupan iznos biti će vraćen na karticu koju ste koristili prilikom kupnje.

Ukoliko su naočale kupljene na određenoj akciji, a naočale se vraćaju nakon isteka akcije, nove naočale kupuju se po punoj cijeni, odnosno cijeni bez popusta i kupac je dužan nadoplatiti razliku u cijeni. 

 

Za Servus d.o.o., Vinkovačka 3, 21000 Split, [email protected],
Ja, _________________________________________________ (ime i prezime potrošača) iz
___________________________________________________ (adresa potrošača: mjesto, ulica, broj) ovime izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o kupnji sljedeće robe/usluge:
____________________________________________________________ (upišite naziv artikla)
prema broju računa ili broju narudžbe ____________________ (upišite broj dokumenta) primljene
dana _____________________. (upišite datum)
U _____________________ (grad/mjesto), dana _____________________. (datum).
__________________________ Potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru).

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora Prodavatelj će dostaviti Kupcu, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

 

Osiguranje naočala u poslovnicama

 

Status Sporednog posrednika

Ovim informacijama Sporedni posrednik obavještava potencijalnog osiguranika da se nalazi u svojstvu Sporednog posrednika u osiguranju te da poslove distribucije osiguranja obavlja u ime i za račun samo jednog osiguravajućeg društva i to:

 HOK-OSIGURANJE d.d., Capraška ulica 6, Zagreb, OIB: 00432869176

Sporedni posrednik u istom ugovoru o osiguranju nastupa i u svojstvu stranke kao ugovaratelja osiguranja i u svojstvu posrednika u osiguranju te za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju ostvaruje naknadu u vidu provizije.

Svaka zainteresirana stranka, u smislu Zakona o osiguranju, može podnijeti pritužbu odnosno prigovor u izvansudskom postupku rješavanja sporova na pružanje usluga osiguranja odnosno izvršenje obveza iz ugovora o osiguranju, a koje je Sporedni posrednik sklopio s klijentima u ime i za račun društva. Sporedni posrednik je dužan odmah, a najkasnije u roku od 48 sati od primitka pritužbe ili zahtjeva za izvansudsko rješavanje spora, o navedenom putem elektroničke pošte na e-mail adresu [email protected] obavijestiti Društvo. Sporedni posrednik je dužan na zahtjev, od Društva ovlaštene osobe za rješavanje pritužbi, u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 48 sati od zaprimanja zahtjeva dostaviti zatražena očitovanja, izjave, dokumente i ostale informacije u vezi s pritužbom/rješavanjem izvansudskog spora, a kako bi od Društva ovlaštena osoba mogla pravodobno u pisanom obliku odgovoriti podnositelju pritužbe odnosno predlagatelju izvansudskog rješenja spora. Društvo za osiguranje dužno je pisano odgovoriti na pritužbu, odnosno prigovor u izvansudskom postupku rješavanja sporova u roku od 15 dana od dana zaprimanja pritužbe, odnosno prigovora.

 

Besplatna dostavaBesplatna dostava iznad 70€

Brza dostavaBrza dostava

Pravo na povrat14 dana pravo na povrat